USD
EURO
ALTIN

EÜAŞ ATATÜRK HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DCS KONTROL SİSTEMİNDE KULLANILACAK YEDEK MALZEMELERİN SATIN ALINMASI İŞİ

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) ATATÜRK HES İŞL.MÜD.   EÜAŞ Atatürk HES İşletme Müdürlüğü DCS kontrol sisteminde kullanılacak yedek malzemelerin satın alınması işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası                 :2016/334566 1-İdarenin a) Adresi :EÜAS ATATÜRK […]

EÜAŞ ATATÜRK HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DCS KONTROL SİSTEMİNDE KULLANILACAK YEDEK MALZEMELERİN SATIN ALINMASI İŞİ
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) ATATÜRK HES İŞL.MÜD.

 

EÜAŞ Atatürk HES İşletme Müdürlüğü DCS kontrol sisteminde kullanılacak yedek malzemelerin satın alınması işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                 :2016/334566

1-İdarenin

 1. a) Adresi :EÜAS ATATÜRK HES ISLETME MÜDÜRLÜGÜ SITESI 1

63860 BOZOVA/ŞANLIURFA

 1. b) Telefon ve faks numarası :4147212021 – 4147212007
 2. c) Elektronik Posta Adresi :ataturkhes@euas.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı :Teknik Şartnamede isim ve miktarları belirtilen EÜAŞ Atatürk HES İşletme Müdürlüğü DCS kontrol sisteminde kullanılacak yedek malzemelerin satın alınması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
 2. b) Teslim yeri :EÜAŞ Atatürk HES İşletme Müdürlüğü Bozova/ŞANLIURFA
 3. c) Teslim tarihi :Teslim süresi sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 45 takvim günüdür.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer :EÜAŞ Atatürk HES İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu Bozova / ŞANLIURFA
 2. b) Tarihi ve saati :21.09.2016 – 10:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

 1. a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 2. b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 3. c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

 1. a) Sanayi Sicil Belgesi
 2. b) Kapasite Rapuru
 3. c) İmalat Yeterlilik Belgesi

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Malzemelerin teknik dökümanları malzemelerle birlikte teslim edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı EÜAŞ Atatürk HES İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisi Bozova / ŞANLIURFA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Atatürk HES İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi Bozova / ŞANLIURFAadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 3. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 4. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 5. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.ilan

FACEBOOK YORUMLARI